யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளிர்.

தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவிட....

அறிவொளி எங்கும் வீசிட....

அறிவார்ந்த சமுதாயந்தனை உருவாக்கிட...